Kontakt oss

Kontakt oss

Engelsk for arbeidslivet

ILS er markedsleder innen spesialtilpasset forretningsengelsk for næringslivet og den offentlige sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet. Alt kursmateriell utvikles av ILS med utgangspunkt i deltakers behovsanalyse og kartleggingsintervju gjennomført av lærer.

Innenfor området forretningsengelsk har vi utviklet vårt eget kursmateriell Business Communication Skills (BCS).

Business Communication Skills (BCS)

BCS består av fire ulike nivåer: grunnleggende, mellomnivå, viderekomne og ekspert. Kursopplegget er utviklet med en stor grad av fleksibilitet slik at det enkelt kan tilpasses deltakerens arbeidssituasjon.

Vi har i løpet av de ti siste årene undervist spesialtilpassede BCS-kurs til svært mange medarbeidere i norske virksomheter og har uten unntak fått særdeles gode tilbakemeldinger. Kurset er utviklet for undervisning på nett og klasserom.

Formål med BCS
Heve engelskkompetansen til deltakerne og sikre at de oppnår et profesjonelt og effektivt forretningsspråk på engelsk. Kursdeltakerne skal tilegne seg engelskkunnskaper som er preget av faglig styrke, flyt og profesjonalitet.

Målsetting
Kursdeltakerne vil få:

 • nødvendig kunnskap om hvordan de bedre kan kommunisere fagterminologi
 • økte kommunikasjonsferdigheter i konkrete jobbscenarioer
 • økt trygghet og profesjonalitet i muntlig/skriftlig kommunikasjon
 • økte språktekniske ferdigheter, grammatikk, uttale, ordforråd og jobbterminologi, setningsoppbygging, tegnsetning, nyanseforskjeller i språket formell/uformell stil og tone

Metode/tilnærming
BCS-kurset er vårt flaggskip og representerer det engelsknivået vi mener alle ansatte i norske virksomheter burde mestre for å fungere profesjonelt i engelsk forretningskommunikasjon. Kursmateriellet er utviklet med en stor grad av fleksibilitet slik at det enkelt kan tilpasses undervisning på ulike nivåer og ikke minst ulike grader av behov for spesialtilpassing til jobbsituasjonen.

Behovene for språkundervisning varierer fra person til person og bedrift til bedrift. Nøkkelen til et vellykket kurs ligger i lærerens evne til å imøtekomme disse behovene. Vi gjennomfører derfor et gratis kartleggingsintervju med hver enkelt deltaker før oppstarten av hvert kurs, og skreddersyr et effektivt og relevant språk-, kultur- og kommunikasjonskurs ut i fra deltakernes nivå, behov og ønsker.

Lærer vektlegger utstrakt bruk av caser basert på reelle arbeidssituasjoner og behov for praktisering av fagterminologi. Det kan legges opp til en kombinasjon mellom klasseromsundervisning, nettundervisning og individuell veiledning. Deltagerne kan også tilbys e-post- og Skype-undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. ILS har svært gode resultater med denne typen undervisning som et alternativ til de fysiske klasseromsundervisningen.

Med basis i vår erfaring med jobbrelatert språkundervisning anbefaler vi at et nettbasert kurs kombineres med lærerstyrt undervisning. Vår erfaring er at klasseromsundervisningen skaper den nødvendige trygghet og tillit som igjen sikrer motivasjon og engasjement. Dette er svært viktige faktorer for å skape en ideell læringssituasjon og optimal progresjon. Les mer om våre nettbaserte alternativer i kurskatalogen vår.

Business Communication Skills 4 nivåer

Business Communication Skills 0 - (A1-A2) Grunnleggende
BCS 0 er kurset for nybegynnere som trenger en generell innledning til engelsk forretningsspråk. Kurset passer særlig godt for utenlandske medarbeidere som ikke har hatt engelskopplæring tilsvarende norsk videregående. I dette kurset tar lærer spesielt hensyn til den enkelte deltakers utdannelse og språkbakgrunn.

Business Communication Skills 1 - (A2-B2) Mellomnivå
BCS 1 passer for ansatte som har grunnleggende engelskkunnskaper og som ønsker og bygge videre på disse. BCS 1 består av følgende moduler:

 • Introduksjon og «small talk»
 • Jobbrelevant grammatikk
 • Telefonengelsk
 • Skriftlig forretningskommunikasjon
 • Møter og forhandlinger
 • Presentasjonsteknikk

Business Communication Skills 2 - (B2-C1) Viderekomne
BCS 2 bygger videre på BCS 1.
BCS 2 består av følgende moduler:

 • Presentasjonsferdigheter
 • Uttale
 • Forretningsmøter
 • Forhandlinger og kulturell bevissthet
 • Skriftlig forretningsengelsk (rapporter, bidrag og retningslinjer)
 • Lesing
 • Diskusjoner og tolking av artikler
 • Grammatikk på arbeidsplassen

Business Communication Skills 3 - (C1-C2) Ekspert
BCS 3 består av et to-dagers intensiv jobbrettet workshop for engelsktalende på et viderekomne/ekspert nivå. BCS 3 workshopen omhandler:

 • Lage en presentasjon
 • Besvare avanserte spørsmål
 • Lede en debatt
 • Delta i et simulert møte
 • Øve på sosiale ferdigheter og «small talk»
 • Kulturell bevissthet

Målsettingen til denne workshopen er å forbedre dine muntlige, skriftlige og lyttende språkferdigheter. Læreren vil intervjue deg før kursstart for å diskutere bruk av og behov for engelsk i din jobbsituasjon og dine preferanser for workshopen.


BCS som nettbasert kurs

Det nettbaserte kurset er en effektiv, enkel og praktisk tilnærming til forretningsengelsk for deltakere på ulike språknivåer. Nettkurset inneholder åtte moduler som alle har muntlige og skriftlige øvelser. Innholdet er spesielt tilrettelagt med nyttige læringsressurser og eksempler fra næringslivet. Innhold og kommunikasjon er lydbasert. Kursdeltakerne må derfor ha tilgang til datamaskin med høyttaler/headset, mikrofon og Internett. Alle kursdeltakere får en innledende samtale med lærer før kursstart.

Forkunnskaper

 • Engelsk på grunnleggende nivå
 • Grunnleggende datakunnskap og kjennskap til bruk av Internett

Forslag til gjennomføring
Nettkurset anbefales gjennomført i løpet av en tre måneders periode med én til to timers individuelt arbeid per uke. Den lærerstyrte undervisningen vil gjennomføres parallelt med nettkurset og avtales direkte med hver deltaker/gruppe. Intervjuet med lærer i forkant av kursstart vil avklare antall leksjoner ILS vil anbefale for den enkelte deltaker.